Stanovy

S T A N O V Y občianskeho združenia FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky

I. Č A S Ť

Názov, sídlo združenia, štatutárni zástupcovia

Článok 1

FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky (ďalej len fotoklub) je dobrovoľné občianske združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Je neziskovou a apolitickou organizáciou, nezávislou od ideologických a náboženských organizácií a hnutí.

Článok 2

Sídlo združenia

Sídlo združenia: FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky, Hlavná ul. č.114, Topoľčianky, PSČ 951 93

Článok 3

Fotoklub je právnickou osobou a svoju činnosť vykonáva na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Článok 4

Štatutárnym zástupcom občianskeho združenia FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky je predseda fotoklubu.

II. Č A S Ť

Činnosť

Článok 1

1. Činnosť fotoklubu je zameraná najmä na podporu zvyšovania fotografickej úrovne svojich členov, vytváranie podmienok pre ich činnosť v oblasti fotografie a prezentovanie vlastnej fotografickej tvorby. Za týmto účelom fotoklub

a) vyvíja aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov a vytvára na to vhodné materiálno-organizačné podmienky;

b) organizuje pracovné workshop-y a stretnutia určené najmä pre členov fotoklubu, prípadne sa spolupodieľa na organizácii takýchto podujatí;

c) buduje a prevádzkuje internetové stránky fotoklubu www.fotop.sk

d) zabezpečuje prezentáciu fotografií svojich členov doma aj v zahraničí prostredníctvom vlastného internetového portálu;

e) organizuje výstavy fotografií a fotografickej tvorby;

f) pomáha svojim členom zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách;

g) nadväzuje kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi či organizáciami, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, subjektami a priaznivcami fotografie;

h) prispieva k popularizácii fotografie na podujatiach určených širokej verejnosti;

i) podporuje publikačnú a výchovnú činnosť svojich členov súvisiacu s predmetom činnosti združenia

2. Ďalšou oblasťou činnosti združenia sú aktivity súvisiace so záchranou a zveľaďovaním životného prostredia, prírody a prírodného bohatstva a výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané najmä na podporu voľnočasových aktivít mladej generácie.

III. Č A S Ť

Zásady hospodárenia združenia

Článok 1

(1) Fotoklub ako nezisková organizácia zabezpečuje na svoju činnosť tvorbu vlastných finančných zdrojov a dbá o ich efektívne a hospodárne využívanie v súlade so svojim poslaním a cieľmi.

(2) Fotoklub hospodári a nakladá so svojim majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Majetok môže byť využívaný iba takým spôsobom a na také aktivity, ktoré sú v súlade so stanovami združenia a s jeho cieľmi.

(3) Fotoklub vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 2

(1) Príjmami fotoklubu sú najmä

a) členské príspevky, ktorých výšku každoročne stanoví a schváli členská schôdza ako najvyšší orgán združenia;

b) prostriedky získané vlastnou činnosťou;

c) sponzorské príspevky a dary;

d) granty a dotácie na projekty.

(2) V záujme plnenia úloh vyplývajúcich z poslania fotoklubu môže združenie vyvíjať aj podnikateľské aktivity v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, pričom získané prostriedky sa použijú najmä na ďalšiu činnosť združenia a na jeho rozvoj.

(3) Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje na príslušný rok členská schôdza ako najvyšší orgán fotoklubu.

IV. Č A S Ť

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov

Článok 1

Vznik členstva

(1) Členstvo vo fotoklube je dobrovoľné. Žiadosť o prijatie za člena fotoklubu môže podať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, je ochotná aktívne sa podieľať na činnosti fotoklubu a hradiť členské príspevky.

(2) Uchádzač o členstvo v združení doručí vedeniu klubu písomnú žiadosť, ku ktorej priloží portfólio s ukážkou svojej tvorby v rozsahu minimálne 15 fotografií. Predložené fotografie posúdi členská schôdza nadpolovičnou väčšinou členov a odporučí vedeniu klubu prijatie, alebo neprijatie uchádzača. Ak sa za prijatie alebo neprijatie vysloví nadpolovičná väčšina členov je toto odporúčanie pre vedenie záväzné. V prípade nerozhodného stavu rozhodne hlas predsedu klubu.

(3) Členom fotoklubu sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov po predložení písomného súhlasu zákonného zástupcu s členstvom vo fotoklube. Osoba mladšia ako 18 rokov nemá hlasovacie právo.

(4) Dokladom o riadnom členstve v združení je uvedenie mena v zozname členov združenia na internetových stránkach fotoklubu www.fotop.sk

Článok 2

Zánik členstva

Členstvo člena v združení zaniká

a) písomným oznámením člena o vystúpení zo združenia;

b) nezaplatením členských príspevkov v určenej výške a lehote, pričom v takomto prípade musí o vylúčení rozhodnúť členská schôdza;

c) vylúčením za závažné porušenie stanov združenia. O vylúčení člena rozhoduje členská schôdza po prerokovaní veci za účasti člena. V prípade, že sa člen rokovania nezúčastní bez vopred doručeného akceptovateľného ospravedlnenia, môže členská schôdza vec prerokovať aj bez jeho účasti.

d) úmrtím člena;

e) zánikom združenia.

Článok 3

Základné práva a povinnosti členov

(1) Člen združenia má právo najmä

a) zúčastňovať sa podľa svojho záujmu a svojich možností na aktivitách združenia;

b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných združením a podieľať sa pritom na výhodách poskytovaných jeho členom;

c) zúčastňovať sa na členskej schôdzi, predkladať na nej svoje návrhy, podnety a pripomienky, hlasovať, voliť a byť volený do orgánov združenia.

(2) Člen združenia je povinný najmä

a) dodržiavať stanovy združenia a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí jeho orgánov;

b) podieľať sa podľa svojich záujmov, možností a schopností na plnení úloh a cieľov združenia;

c) zachovávať pravidlá spoločenskej etiky a správať sa tak, aby neznižoval vážnosť fotoklubu;

d) platiť členské príspevky v súlade s rozhodnutím členskej schôdze.

V. Č A S Ť

Orgány združenia, členská schôdza, vedenie klubu

Článok 1

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú

a) vedenie klubu;

b) členská schôdza;

c) kontrolór

Článok 2

Členská schôdza

(1) Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia.

(2) Členskú schôdzu tvoria všetci členovia združenia.

(3) Členská schôdza sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne. Miesto, dátum, čas a program zasadnutia členskej schôdze určuje vedenie klubu, ktoré o týchto skutočnostiach s dostatočným časovým predstihom (minimálne 7 dní) informuje všetkých členov združenia zverejnením informácií na internetových stránkach združenia www.fotop.sk.

(4) Členská schôdza je schopná uznášať sa, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov združenia. Uznesenie členskej schôdze sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

(5) Z každého zasadnutia členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica.

(6) Členská schôdza

a) prerokúva a určuje hlavné úlohy združenia a schvaľuje ročný plán jeho činnosti;

b) prerokúva správu o činnosti združenia;

c) schvaľuje výsledky hospodárenia združenia za uplynulé obdobie;

d) volí a odvoláva členov vedenia a štatutára;

e) prijíma, doplňuje a mení stanovy združenia;

(7) Právo rozhodnúť o zániku združenia má členská schôdza iba v prípade, ak sa na jej zasadnutí zúčastní viac ako dve tretiny členov združenia.

Článok 3

Vedenie klubu

(1) Vedenie je výkonný orgán združenia, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fotoklubu s výnimkou tých, ktoré sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze.

(2) Vedenie má piatich členov: predseda, podpredseda, tajomník, ktorý je zároveň aj pokladníkom a dvaja členovia vedenia.

(3) Členov vedenia volí členská schôdza na funkčné obdobie 2 rokov.

(4) Vedenie klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok. Miesto, dátum a čas zasadnutia určuje predseda, ktorý o týchto skutočnostiach vhodnou formou a s dostatočným časovým predstihom (minimálne 7 dní) informuje všetkých členov vedenia.

(5) Vedenie klubu plní najmä tieto úlohy:

a) riadi a organizuje činnosť združenia v čase medzi členskými schôdzami;

b) pripravuje a v spolupráci s členmi realizuje ročný plán činnosti združenia schválený členskou schôdzou;

c) rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze;

d) podľa potreby zvoláva zasadnutie členskej schôdze združenia;

e) reprezentuje združenie navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a jeho komunikáciu s ostatnými organizáciami;

(6) Vedenie sa pri svojej činnosti riadi stanovami združenia, uzneseniami členskej schôdze a príslušnými právnymi predpismi.

(7) V mene združenia je oprávnený konať a zaväzovať sa iba predseda ako štatutárny orgán. V prípade svojej neprítomnosti môže prechodne na obmedzenú dobu predseda písomne splnomocniť podpredsedu a tajomníka na spoločné konanie v mene klubu aj v ekonomických otázkach, ale vyžaduje si to podpis týchto dvoch členov vedenia. V prípadoch, kedy pre združenie nevznikajú žiadne ekonomické záväzky, môžu podpredseda a tajomník konať samostatne v zmysle svojich kompetencií a právomocí. Tajomník má pravo disponovať s účtom združenia, pričom sa zodpovedá členskej schôdzi fotoklubu.

(8) Členstvo vo vedení fotoklubu zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen vedenia zvolený;

b) písomným prehlásením člena vedenia, že sa vzdáva členstva vo vedení klubu;

c) odvolaním. O odvolaní člena vedenia pred vypršaním jeho funkčného obdobia musí rozhodnúť členská schôdza;

d) vylúčením zo združenia;

e) úmrtím.

Článok 4

Kontrolór

1) Kontrolným orgánom klubu je kontrolór.

2) Kontrolór je oprávnený kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom fotoklubu v plnom rozsahu.

3) Kontrolór je volený na štvorročné funkčné obdobie a odvolať ho môže členská schôdza dvojtretinovou väčšinou.

4) Povinnosťou kontrolóra je podať správu o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie na výročnej členskej schôdzi.

VI. Č A S Ť

Záverečné ustanovenia

Článok 1

Zánik združenia

(1) Združenie zaniká

a) rozhodnutím členskej schôdze o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením;

b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení združenia;

(2) Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie;

(3) Na likvidáciu združenia sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Združenie je povinné oznámiť ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento pomerne rozdelí medzi všetkých členov združenia ku dňu likvidácie;

(4) Ukončenie likvidácie a zánik združenia je vedenie povinné do 15 dní oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok 2

Právne vzťahy

(1) Právne vzťahy vyplývajúce z týchto stanov ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri združenia i navonok sa riadia týmito stanovami. V tých veciach, ktoré stanovy združenia neupravujú, sa právne vzťahy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Stanovy boli schválené na členskej schôdzi dňa 4.10.2010 a nadobúdajú platnosť dňom registrácie.

Related Images: