AMFO 2012

propozície regionálnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR

Odborný garant: Národné osvetové centrum

Realizátor regionálneho kola: Krajské osvetové stredisko v Nitre

Základná charakteristika:

AMFO je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Svojím charakterom – je to trojstupňová postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografie. Je určená deťom, mládeži a dospelým. Súťaž nie je tematicky vymedzená a koná sa každoročne. V tomto roku sa realizuje už 40. ročník celoštátnej súťaže.

 Poslanie súťaže:

AMFO je jedinou možnosťou komplexnej verejnej prezentácie amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Súťaž napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých a vytvára podmienky na zviditeľnenie diel rôzneho tematického, žánrového zamerania, poskytuje možnosť vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o tento druh tvorby prostredníctvom výstav, seminárov a iných foriem vzdelávacích podujatí.  Tým prispieva k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.

Skupiny súťažiacich – účastník sa prihlasuje podľa miesta svojho bydliska a môže súťažiť:

 v skupine A

autori nad 21 rokov, /okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia/

súťažia v kategórii:

čiernobiela fotografia

farebná fotografia

multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu

(do 3 min. )

v skupine B

autori do 21 rokov, súťažia v kategórii:

čiernobiela fotografia

farebná fotografia

multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu

(do 3 min. )

 v skupine C

autori do 16 rokov, súťažia v kategórii

čiernobiela fotografia

farebná fotografia

multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu

(do 3 min. )

Tematická kategória:

V rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami vyhlasujeme na rok 2012 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku. Platia pre ňu všetky technické podmienky ako pre iné kategórie.

 Technické podmienky:

Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako i štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video; prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok a KONIEC.

Identifikačné údaje: Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória, sídlo regionálneho osvetového strediska. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Prihláška: K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.

Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do regionálneho kola prijaté.

 Záverečné ustanovenia:

realizátori regionálneho kola súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia

publikovať jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár

každé iné použitie fotografií bude Krajské osvetové stredisko v Nitre konzultovať s

autorom

AMFO je zaradené do systému súťaží Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do kategórie „C“

Priebeh regionálneho kola súťaže AMFO 2012

Termín uzávierky: 17. február 2012

Miesto odovzdávania: Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, Nitra

Termín vernisáže: 22. marec 2012

Termín výstavy: 22. 3. – 13. 4. 2012

Miesto konania vernisáže a výstavy: Zámok Topoľčianky

Výsledky súťaže: Výsledky súťaže vyhlási usporiadateľ na slávnostnej vernisáži, informácie zverejní v katalógu z výstavy a ocenení autori budú o nich písomne vyrozumení.

Kontakt:

Zdenka Smrečková, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, Nitra

tel.: 037/733 59 88, mobil: 0911 540 018,

e-mail: zdenka.smreckova@kosnr.sk,

www.kosnr.sk

AMFO 2012 prihláška

Related Images:

Môže sa Vám ešte páčiť...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x